Oferta Revivo :: Szkolenia, warsztaty, treningi :: Szkolenia dla instytucji i firm

back arrow szkolenia, warsztaty, treningi

Trening asertywności

Asertywność jest umiejętnością bezpośredniego, uczciwego, stanowczego wyrażania wobec drugiej osoby (osób) swoich uczuć, praw, postaw, opinii czy pragnień w sposób respektujący uczucia, prawa, postawy, opinie drugiego człowieka. Proponowany trening zawiera m. in. naukę asertywnej odmowy, obrony swoich praw, wyrażania złości, gniewu, przyjmowania i wyrażania ocen, przekonań, reagowania na krytykę   i   atak,   wyrażanie   uczuć   negatywnych   i   pozytywnych   oraz   pracę z asertywnym monologiem wewnętrznym.


Liczba godzin - 16


Trening umiejętności skutecznej komunikacji

Zasadniczym celem treningu jest poszerzenie wiedzy i przećwiczenie skutecznych metod komunikowania się z otoczeniem. W trakcie szkolenia uczestnicy będą uczyć się :

 • technik słuchania i odpowiadania
 • elementów asertywności
 • znaczenia niewerbalnych aspektów komunikacji
 • zwracania uwagi na różne style komunikowania się
 • konstruktywnego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych
 • poznawać wewnętrzne uwarunkowania wpływające na efektywność porozumiewania się z drugim człowiekiem, zjawiska rządzące procesem komunikacji
 • elementów negocjacji
 • rozpoznawać własne atuty i ograniczenia w zakresie komunikacji

Liczba godzin - 24


Trening interpersonalny

Trening interpersonalny jest intensywnym doświadczeniem grupowym opartym na dynamice procesów zachodzących we wzajemnych interakcjach uczestników. Służy lepszemu poznaniu własnych sposobów reagowania na innych i pogłębieniu świadomości tego, jak inni reagują na nas. Poszerza świadomość naszych myśli, uczuć i zachowań, dzięki czemu możemy trafniej przekazywać swoje rzeczywiste intencje w kontaktach z ludźmi, lepiej słuchać i rozumieć innych. Daje możliwość eksperymentowania z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu, zmniejsza lęk, umożliwia skuteczniejsze radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych itp.


Proponowana liczba godzin od 24 do 40 (w zależności od potrzeb zleceniodawców)


Podstawowe zaburzenia psychiczne u dorosłych, ich rozumienie oraz specyfika pomocy

Proponowane zajęcia zawierają teoretyczne i praktyczne informacje na temat podstawowych zaburzeń psychicznych osób dorosłych. Ich warsztatowa forma pozwala na uczenie się konkretnych umiejętności potrzebnych do pracy z tego typu osobami, do trafnego ich diagnozowania, nawiązania z nimi dobrego kontaktu, pomocy. Zawarte w nich treści dotyczą przede wszystkim: różnych rodzajów zaburzeń osobowości, zaburzeń afektywnych (depresja, mania, zaburzenia afektywne dwubiegunowe), lękowych ( fobie, napady paniki, zaburzenia obsesyjno – kompulsyjne), schizofrenia, zaburzenia urojeniowe, psychotyczne, schizoafektywne.

Forma niniejszych zajęć w zależności od zapotrzebowania zleceniodawcy może być wykładowo – warsztatowa, typowo wykładowa lub zawierać określone zagadnienia np. w rozszerzonej lub skondensowanej postaci.


Liczba godzin – uzależniona od formy prowadzenia i zawartości merytorycznej.


Rodzina z problemem alkoholowym – uzależnienie, współuzależnienie, dzieci, dorosłe dzieci DDA

Ze  względu  na  wieloletnią  pracę  psychoterapeutki,  Brygidy  Nieborowskiej w środowisku rodzin z problemem uzależnienia, sygnalizujemy Państwu możliwość przeprowadzenia różnego rodzaju zajęć z tego zakresu tematycznego. Mogą to być zajęcia  typowo  wykładowe,  wykładowo  –   warsztatowe   dla   osób   pracujących w obszarze pomagania rodzinom z problemem uzależnienia, a także zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe, terapeutyczne dla osób trzeźwiejących i ich rodzin.


Liczba godzin – uwarunkowana specyfiką zapotrzebowania, zawartością merytoryczną zajęć, ich formą etc.


Stres – jak sobie z nim radzić i jak mu zapobiegać

Codzienne życie pokazuje, że nie jesteśmy w stanie uniknąć stresu. Warto uzmysłowić sobie, że to nie sam stres, lecz nasza reakcja na sytuacje stresowe, jest tym, co może nam zaszkodzić. Pożytecznym jest więc nauczenie się konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i skuteczna jego profilaktyka. Umiejętności te uczestnicy mogą poznać i przećwiczyć w ramach niniejszego warsztatu. Są to m. in. strategie pokonywania stresu, nauka różnych sposobów relaksacji, przezwyciężania lęku, godzenie  się  z  tym,  czego  nie   możemy   zmienić,   radzenie   sobie   z   myślami i emocjami, które potęgują stres etc.


Liczba godzin – 16 godzin


Wypalenie zawodowe – jak mu zapobiegać i jak sobie z nim radzić

Wypalenie zawodowe jest stanem wyczerpania spowodowanym nadmiernymi zadaniami stawianymi człowiekowi przez środowisko pracy. Jest to zjawisko, które szybciej czy później staje się udziałem każdego, kto na codzień pracuje w kontakcie z innymi ludźmi: w szeroko rozumianej pomocy, służbie, nauczaniu itp. Do osób, które wypalenie zawodowe dotyka najbardziej, należą: pracownicy służb społecznych – pracownicy socjalni, kuratorzy, policjanci, strażacy; służba zdrowia – lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni, psycholodzy, terapeuci; nauczyciele, księża, osoby zakonne i in. Zjawisko to przejawia się m. in. wyczerpaniem emocjonalnym, zniechęceniem do pracy, pesymizmem, obojętnością i dystansowaniem się od problemów klientów, obniżonym poczuciem własnej wartości, rozdrażnieniem, utratą wiary we własne możliwości etc.

Proponowany warsztat pozwala zrozumieć zjawisko wypalenie zawodowego, pomaga w radzeniu sobie z jego następstwami oraz uczy różnych sposobów zapobiegania mu.


Liczba godzin – 24


Grupa wsparcia prowadzona metodą superwizji klinicznej dla pracowników organizacji i instytucji zajmujących  się  szeroko  rozumianą  pomocą  drugiemu człowiekowi

Praca w obszarze pomagania drugiemu człowiekowi często bywa emocjonalnie obciążająca, stawia trudne pytania, budzi wątpliwości zarówno w obszarze rozumienia innych, jak i siebie w kontakcie z nimi. Bardzo pomocna w takich sytuacjach okazuje się informacja zwrotna i wsparcie od tych, którym nie obce są nasze problemy oraz fachowa analiza problematycznych sytuacji, z którymi się spotykamy.

Niniejsza forma zajęć zawiera trzy stałe elementy:
- dydaktyczny – zawierający istotne zagadnienia teoretyczno – praktyczne, dotyczące pracy w kontakcie z drugim człowiekiem, dostosowane do potrzeb uczestników grupy
- analityczny – poświęcony   omówieniu   i   analizie   konkretnych   osób,   sytuacji, z którymi uczestnicy mają do czynienia w swej codziennej praktyce zawodowej
- superwizyjny – dotyczący  osobistych  predyspozycji  uczestników,  ich  ograniczeń i trudności w pracy z ludźmi


Liczba godzin – zajęcia powinny odbywać się w formie kilkugodzinnych spotkań i mieć charakter cykliczny.


Inne szkolenia, warsztaty i treningi:

 • w zależności od oczekiwań zleceniodawcy i umiejętności warsztatowych specjalistów Revivo, istnieje możliwość opracowania szkolenia wyżej nie wymienionego, dostosowanego do specyficznych potrzeb odbiorcy;
 • w zależności od zapotrzebowania zleceniodawcy w/w warsztaty szkoleniowe mogą
  ulec modyfikacji, co do ich tematyki, liczby godzin, formy etc.


top arrow do początku strony
back arrow szkolenia, warsztaty, treningi