Oferta Revivo :: Szkolenia, warsztaty, treningi :: Warsztaty i treningi rozwojowe

back arrow szkolenia, warsztaty, treningi

Trening asertywności

Asertywność jest umiejętnością bezpośredniego, uczciwego, stanowczego wyrażania wobec drugiej osoby (osób) swoich uczuć, praw, postaw, opinii czy pragnień w sposób respektujący uczucia, prawa, postawy, opinie drugiego człowieka. Proponowany trening zawiera m. in. naukę asertywnej odmowy, obrony swoich praw, wyrażania złości, gniewu, przyjmowania i wyrażania ocen, przekonań, reagowania na krytykę   i   atak,   wyrażanie   uczuć   negatywnych   i   pozytywnych   oraz   pracę z asertywnym monologiem wewnętrznym.


Liczba godzin - 16


Trening umiejętności skutecznej komunikacji

Zasadniczym celem treningu jest poszerzenie wiedzy i przećwiczenie skutecznych metod komunikowania się z otoczeniem. W trakcie szkolenia uczestnicy będą uczyć się :

  • technik słuchania i odpowiadania
  • elementów asertywności
  • znaczenia niewerbalnych aspektów komunikacji
  • zwracania uwagi na różne style komunikowania się
  • konstruktywnego rozwiązywania konfliktów interpersonalnych
  • poznawać wewnętrzne uwarunkowania wpływające na efektywność porozumiewania się z drugim człowiekiem, zjawiska rządzące procesem komunikacji
  • elementów negocjacji
  • rozpoznawać własne atuty i ograniczenia w zakresie komunikacji

Liczba godzin - 24


Trening interpersonalny

Trening interpersonalny jest intensywnym doświadczeniem grupowym opartym na dynamice procesów zachodzących we wzajemnych interakcjach uczestników. Służy lepszemu poznaniu własnych sposobów reagowania na innych i pogłębieniu świadomości tego, jak inni reagują na nas. Poszerza świadomość naszych myśli, uczuć i zachowań, dzięki czemu możemy trafniej przekazywać swoje rzeczywiste intencje w kontaktach z ludźmi, lepiej słuchać i rozumieć innych. Daje możliwość eksperymentowania z nowymi, bardziej korzystnymi sposobami kontaktu, zmniejsza lęk, umożliwia skuteczniejsze radzenie sobie w sytuacjach konfliktowych itp.


Proponowana liczba godzin od 24 do 40 (w zależności od potrzeb zleceniodawców)


Rodzina z problemem alkoholowym – uzależnienie, współuzależnienie, dzieci, dorosłe dzieci DDA

Ze  względu  na  wieloletnią  pracę  psychoterapeutki,  Brygidy  Nieborowskiej w środowisku rodzin z problemem uzależnienia, sygnalizujemy Państwu możliwość przeprowadzenia różnego rodzaju zajęć z tego zakresu tematycznego. Mogą to być zajęcia psychoedukacyjne, warsztatowe, wykładowe, terapeutyczne dla osób trzeźwiejących i ich rodzin.


Liczba godzin – uwarunkowana specyfiką zapotrzebowania, zawartością merytoryczną zajęć, ich formą etc.


Poznać i polubić siebie – trening zdrowego poczucia własnej wartości

Poczucie własnej wartości jest przekonaniem, że dorastamy do życia i jego wymagań (N. Branden). Jest nierozerwalnie związane z troską o siebie, świadomością swoich uczuć, potrzeb, akceptacją i szacunkiem do siebie, wiarą we własną skuteczność, pozytywnym myśleniem. Jego  poziom  nie  jest  ustalony  raz  na zawsze w dzieciństwie. Możemy mieć nań wpływ przez całe życie. Niekiedy jest nam do tego potrzebny dłuższy lub krótszy proces psychoterapii, a czasem wystarczający okazuje się krótki trening.


Liczba godzin - 24


Stres – jak sobie z nim radzić i jak mu zapobiegać

Codzienne życie pokazuje, że nie jesteśmy w stanie uniknąć stresu. Warto uzmysłowić sobie, że to nie sam stres, lecz nasza reakcja na sytuacje stresowe, jest tym, co może nam zaszkodzić. Pożytecznym jest więc nauczenie się konstruktywnego radzenia sobie ze stresem i skuteczna jego profilaktyka. Umiejętności te uczestnicy mogą poznać i przećwiczyć w ramach niniejszego warsztatu. Są to m. in. strategie pokonywania stresu, nauka różnych sposobów relaksacji, przezwyciężania lęku, godzenie  się  z  tym,  czego  nie  możemy   zmienić,   radzenie   sobie   z   myślami i emocjami, które potęgują stres etc.


Liczba godzin – 16 godzintop arrow do początku strony
back arrow szkolenia, warsztaty, treningi