ISTDP 


ISTDP - Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia DynamicznaObecnie coraz większą popularnością na świecie cieszy się wysoce efektywne podejście terapeutyczne o nazwie Intensywna Krótkoterminowa Psychoterapia Dynamiczna ISTDP (Intensive Short - Term Dynamic Psychotherapy). Umożliwia ona uzyskanie trwałych zmian psychologicznych w stosunkowo krótkim czasie, czyli tak szybko jak to możliwe.

Psychoterapeuta,  Brygida  Nieborowska   ukończyła   5  -  letnie  Szkolenie z Intensywnej Krótkoterminowej Psychoterapii Dynamicznej i aktualnie oferuje ona swoim pacjentom pracę w tym ujęciu.


Praca terapeutyczna z pacjentem metodą  ISTDP 


Praca terapeutyczna z pacjentem metodą  ISTDP przebiega w następujący sposób:

  • pierwsza konsultacja trwa 2 - 3 godz. Pokazuje ona czy  ISTDP  jest terapią właściwą dla danego pacjenta.
  • następne sesje trwają 1 – 1,5 godz. i odbywają się raz w tygodniu

Możliwy jest także inny układ sesji, dlatego terapia  ISTDP  jest wyjątkową ofertą dla osób, które mieszkają daleko i byłoby im trudno dojeżdżać na spotkania co tydzień bądź osób, które z jakichkolwiek innych przyczyn nie mogą uczestniczyć w regularnej cotygodniowej terapii np.

  • sesje trwają 2 godz. i odbywają się co 2 tygodnie lub 3 godz., ale odbywają się raz na  3  tygodnie,  albo  pacjent  spotyka  się  z  terapeutą  na  2  sesje  2-godzinne w jednym dniu przedzielone minimum 1-godzinną przerwą, które odbywają się raz w miesiącu  itp.  Generalnie  możliwa  jest  tu  większa  doza   elastyczności   niż w tradycyjnych formach psychoterapii.
  • Zakończenie psychoterapii nie jest określane przy jej rozpoczynaniu. Terapia kończy się, gdy pacjent przepracuje swoje początkowe objawy, jest w stanie je kontrolować z poczuciem, że poradził sobie z nimi.

ISTDP  jest niezwykle interesującą, nowatorską, a przede wszystkim skuteczną  metodą pracy terapeutycznej. Jej skuteczność poparta jest licznymi badaniami naukowymi, wiedzą z dziedziny psychologii rozwojowej i neurobiologii.


Podejście to, oparte na założeniach psychoanalitycznych oraz teorii przywiązania Johna Bowlby’ego, stworzone zostało przez Habiba Davanloo. Można je opisać w następujący sposób: w wyniku przykrych życiowych doświadczeń, utrat, rozczarowań, zranień niektóre uczucia, pragnienia i potrzeby zostały zablokowane, gdyż były zbyt bolesne i przerażające. Pacjenci, aby wyzdrowieć, potrzebują zmierzyć się z nimi, by znów doświadczać siebie w pełni. Tylko wtedy nasze wewnętrzne sygnały mogą być kompasem na życiowych szlakach. Jednak na drodze do osiągnięcia tego celu stoi lęk i system psychologicznych obron. Psychoterapeuta poprzez aktywną postawę zmierza do stworzenia z pacjentem takiej współpracy, która pozwoli uświadomić mu funkcjonowanie owych wewnętrznych mechanizmów, zrozumieć   konsekwencje   ich   działania,   wpływ    na    powstawanie    problemów i przezwyciężyć je. Wtedy zdrowe sposoby radzenia sobie z emocjami pozwalają stawić  czoła  temu,  co  nas  spotyka,  kreować  życie  w  satysfakcjonujący  sposób i odnaleźć naszą prawdziwą osobowość.

top arrow do początku strony